VOL0057悦爷妖精首套写真19P悦爷妖精嗲囡囡

VOL0057悦爷妖精首套写真19P悦爷妖精嗲囡囡

然治痞之法,无出诸泻心汤。 地有山石,人有高骨。

服桂枝汤,大汗出,脉洪大者,与桂枝汤如前法。又当辨无少阴证相杂,则用青龙,万举万当矣。

 十二经水,皆注于海也。 故曰:阴弱者汗自出。

桂枝汤甘,酒客得之,则中烦而呕。曰:少与小承气。

 至于火刑肺金,不得下降,而用二陈者,此又失之疏也。是方也,即桂枝汤倍芍药加胶饴也。

故设问曰:阳明未知其里之何时传来?补肺制肝,正谓此也。

Leave a Reply