mism176

mism176

不大便五六日,胃府燥矣。若微利,去麻黄加荛花如一鸡子,熬令赤色。

程应旄曰:虽曰阳邪内陷,然「阴阳」二字从虚实寒热上区别,非从中风伤寒上区别。程应旄曰:可与、不可与,在毫厘疑似之间,误多失之于仓卒,须常将荣卫之分别处,两两互勘,阴阳不悖,虚实了然。

庸工不知其制在温覆取汗,若不温覆取汗,则不峻也,遂谓麻黄专能发表不治他病。必须煮掠去上沫者,恐令人烦,以其轻浮之气,过于引气上逆也。

其人口燥渴心烦,是里热已大炽。后以不如意事触之,渴疾复作,诸医又以滋阴剂与之,遂成肿满而毙。

胸中痞□,气上冲喉不得息,是邪入里未深而在胸中,必胸中素有寒饮之所致也。 况两感夹阴等证,临病犹当细察,设少阴不亏,表邪安能飞渡而见身重欲寐等证耶!故有少阴证者,不得已而行表散,自有温经散邪,两相绾照之法,岂可径用青魏荔彤曰:身重一证,必须辨明,但欲寐而常重,则属少阴。

建安纪年以来,犹末十稔,其死亡者三分有二,伤寒十居其七。 盖古经皆有法无方。

Leave a Reply