opud系列资源215

opud系列资源215

【注】[1]脐者,人之初生胞蒂之处也。有冬月溃疮生蛆者,系阴湿之所化也。

 一疔之外别生一小疮,名曰应候;四围赤肿而不散漫者,名曰护场;四旁多生小疮者,名曰满天星;有此者缓,无此者急。[14]七椎下,至阳穴也。

[2]缘肝有积热,肾经虚损,乃阳微阴盛也。由久坐阴湿之地,为寒气所凝而成;间或有因怒叫气闭,结聚于下而成者,俱宜用桃仁丸主之。

洗以散瘀和伤汤,贴万灵膏。 膝下内侧阴陵泉,血海膝膑上内廉,箕门穴在鱼腹上,动脉应手越筋间。

[2]刺三分,留六呼,灸三壮至七壮,炷如小麦,然灸不及针。 [2]既非外感六气,又非内伤七情,但因饮食不节,伤饱失饥,起居不慎  ,劳役过度,或遭击振,或被刺损,以其邪无定体,故或成内障,或  成外障之病,当细察其所因,则病无遁情矣。

【注】[1]高风内障之证,两眼至天晚不明,天晓复明。[4]硬睛者,睑硬睛疼也。

Leave a Reply